Geen strafrechtelijk onderzoek naar uitspraken over Volkel

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de uitlatingen die in het maatschappelijk debat door verschillende personen - waaronder oud-bewindslieden Lubbers en Van Agt - zijn gedaan omtrent de aanwezigheid van kernwapens in Volkel.

In de afgelopen maanden werd in de media gesteld dat er (onderdelen van) nucleaire wapens in Volkel liggen dan wel hebben gelegen.

Het OM heeft naar aanleiding van deze uitspraken een verkennend feitenonderzoek gedaan. Het ging daarbij om de vraag of er sprake zou kunnen zijn van openbaarmaking van een staatsgeheim dan wel schending van een ambtsgeheim. Om dit te kunnen beoordelen moet allereerst worden vastgesteld of de uitspraken feitelijk juist zijn.

Omdat door de regering op basis van bondgenootschappelijke afspraken geen mededelingen worden gedaan over aantallen en locaties van op bondgenootschappelijk grondgebied (mogelijk) aanwezige kernwapens, ziet het OM geen aanknopingspunten voor het verrichten van een strafrechtelijk onderzoek. Er is in deze zaak ook geen aangifte gedaan.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^