Beantwoording Kamervragen over misbruiken Wet openbaarheid van bestuur

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk is van oordeel dat er snel iets moet gebeuren aan het oneigenlijk gebruik van de Wob. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de effecten van drie recent in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ingevoerde “versnellingsinstrumenten”, waaronder de Wet dwangsom. Daarbij wordt ook het gesignaleerde misbruik van de Wet dwangsom bij met name de Wob betrokken. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting op korte termijn beschikbaar. Mede op basis van deze resultaten zal worden bezien op welke wijze op korte termijn paal en perk kan worden gesteld aan oneigenlijk gebruik van de Wob.

Print Friendly and PDF ^