'Functioneel daderschap van rechtspersonen onder de Algemene wet bestuursrecht'

Op grond van artikel 5:1 lid 2 Algemene wet bestuursrecht wordt als overtreder aangemerkt degene die de overtreding pleegt of medepleegt. Artikel 5:1 lid 3 Awb bepaalt dat het overtredersbegrip zowel natuurlijke personen als rechtspersonen omvat. Wanneer een natuurlijk persoon als overtreder wordt aangemerkt zal veelal sprake zijn van de feitelijke overtreder. De natuurlijke persoon heeft de overtreding fysiek zelf begaan. Rechtspersonen zijn daarentegen geen feitelijke overtreders omdat van een fysiek plegen geen sprake kan zijn, maar de overtreding kan wel aan een rechtspersoon worden toegerekend via de leer van het functioneel daderschap. De leer van het functioneel daderschap is oorspronkelijk afkomstig uit het strafrecht en dient ertoe rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de door natuurlijke personen (fysiek) begane overtredingen en misdrijven die ten behoeve van de rechtspersoon zijn verricht.

In het bestuursrecht biedt deze leer de handhavende overheid de mogelijkheid om een rechtspersoon aan te spreken op een door (bijvoorbeeld) zijn werknemers begane overtreding. Dat het toerekenen van een overtreding aan een rechtspersoon problematisch kan zijn, blijkt uit casuïstische en niet altijd even consistente rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze bijdrage gaat de auteur in het bijzonder in op de Chemie-Pack-uitspraken.

Lees verder (gehele artikel hieronder te downloaden):

 

Print Friendly and PDF ^