Europese Commissie neemt nieuwe maatregelen om stroperij te bestrijden en een einde aan de handel in onbewerkt ivoor te maken

De Europese Commissie neemt nieuwe richtsnoeren aan over de EU-voorschriften voor de handel in ivoor om vanaf 1 juli een einde te maken aan de uitvoer van oud onbewerkt ivoor.

Het besluit was al aangekondigd in het actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten en wil voorkomen dat de legale handel in ivoor de internationale illegale handel in ivoor – die de voorbije tien jaar aanzienlijk is toegenomen – aanwakkert.

De Europese Commissie verleent ook nieuwe financiële steun ten bedrage van 2,25 miljoen euro aan het secretariaat van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) om de op de conferentie van de partijen bij Cites in oktober 2016 overeengekomen besluiten inzake de internationale handel in wilde dieren en planten te helpen uitvoeren.

Volgens Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, "kunnen we het ons niet veroorloven de strijd tegen de internationale illegale handel in ivoor te verliezen. We nemen onze verantwoordelijkheid door de uitvoer van ivoren slagtanden en ander onbewerkt ivoor te stoppen. En we komen ook de volgende verbintenis uit ons actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten na. Dankzij onze financiële steun kunnen ontwikkelingslanden de Cites-overeenkomst doeltreffender uitvoeren. Dit is van cruciaal belang om in de strijd tegen stroperij vooruitgang te boeken en een duurzame handel in wilde dieren en planten te waarborgen."

De legale uitvoer van oude ivoren voorwerpen uit de EU naar Azië is sinds 2012 zodanig toegenomen dat de wereldwijde vraag naar ivoor erdoor zou kunnen worden aangewakkerd en de legale uitvoer als dekmantel voor illegale handel in ivoor zou kunnen dienen. Dit geldt vooral voor ivoren slagtanden, die het grootste deel van het illegaal verhandeld ivoor uitmaken. Om dit probleem te verhelpen heeft de Commissie vandaag richtsnoeren aangenomen die in nauwe samenwerking met de lidstaten zijn opgesteld en waarin wordt aanbevolen dat de EU-lidstaten vanaf 1 juli 2017 geen uitvoerdocumenten voor onbewerkt ivoor meer afgeven. Concreet betekent dit dat de uitvoer van onbewerkt ivoor wordt gestopt behalve voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden. In de richtsnoeren wordt bovendien aanbevolen dat de EU-lidstaten – wanneer ze andere handel in ivoor toestaan – de voorschriften strikt interpreteren om ervoor te zorgen dat het ivoor legaal is verkregen.

De EU-voorschriften voor handel in ivoor zijn al zeer streng: handel in ivoor is verboden, behalve wanneer het ivoor vóór 1990 werd verworven (sinds 1990 genieten alle Afrikaanse olifanten maximale bescherming uit hoofde van Cites).

Door richtsnoeren over handel in ivoor aan te nemen komen de EU en de lidstaten een verbintenis na in het kader van het actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten uit 2016. Ook het Europees Parlement en de civiele samenleving hadden om maatregelen verzocht. De komende maanden zal de Commissie gegevens verzamelen en de belanghebbende partijen en het publiek raadplegen om na te gaan of de handel in ivoor verder moet worden beperkt.

Achtergrond

Ondanks een internationaal verbod op ivoor hebben de olifantenstroperij en de illegale handel in ivoor recordhoogten bereikt. Jaarlijks worden naar schatting 20 000 à 30 000 Afrikaanse olifanten gestroopt. In 2015 werd meer dan 40 ton ivoor in beslag genomen. De stijgende vraag naar ivoren producten in Azië is een van de belangrijkste redenen voor deze toename van de illegale handel.

De EU ondersteunt van oudsher de Cites-overeenkomst, die de internationale handel in ongeveer 35 000 dier- en plantensoorten regelt. Tijdens hun laatste bijeenkomst in oktober 2016 hebben de 183 partijen bij de Cites-overeenkomst belangrijke besluiten genomen om de illegale handel in wilde dieren en planten tegen te gaan. Mede dankzij de 2,25 miljoen euro voor het Cites-secretariaat kunnen deze besluiten worden uitgevoerd. Het geld zal worden gebruikt om de partijen bij de Cites-overeenkomst te helpen zorgen voor een legale en duurzame internationale handel in bedreigde mariene soorten (haaien, roggen en palingen). Met het geld kan ook de frauduleuze handel met in gevangenschap gefokte dieren worden aangepakt en kunnen ontwikkelingslanden worden geholpen beter aan hun verplichtingen uit hoofde van de Cites-overeenkomst te voldoen. Deze financiële middelen komen bovenop vele andere door de EU gesteunde programma's tegen de illegale handel in wilde dieren en planten, zoals het programma Minimising the Illegal Killing of Elephants and other Endangered Species en het UNODC-CITES Asia Wildlife Enforcement and Demand Management Project. De EU is van plan haar financiële bijstand en haar steun voor capaciteitsopbouw ter bestrijding van de illegale handel in wilde dieren en planten de komende maanden te verhogen.

Meer informatie:

Print Friendly and PDF ^