'Een toevluchtsoord voor klokkenluiders | Brengt het Huis het ideaal van transparantie dichterbij?'

Het wetsvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders heeft volgens de indieners ‘tot doel de voorwaarden voor het melden van een aantal in de wet limitatief opgesomde maatschappelijke misstanden te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen’. Daartoe wordt een Huis voor klokkenluiders ondergebracht bij de Nationale ombudsman, dat onderzoek doet naar misstanden en meldende werknemers beschermt. Verder werd een Fonds voor klokken- luiders voorgesteld, dat vergoedingen kan geven aan klokkenluiders in nood. Nadat de Raad van State advies had uitgebracht, is in het voorstel een artikel opgenomen waarin grotere organisaties verplicht worden om een optionele interne meldprocedure te hebben. In de eerste nota van wijziging is de bescherming van klassieke werknemers terecht uitgebreid met zelfstan- digen. In de tweede nota van wijziging wordt het Fonds niet langer noodzakelijk geacht en is het komen te vervallen. Ook wordt de coördinatie met justitie geregeld.

Het doel achter het wetsvoorstel wordt alom geprezen, maar de organisa- torische opzet en juridische vormgeving zijn in academische en maat- schappelijke kringen kritisch ontvangen. In dit artikel zal vanuit een ont- werpvisie op wetgeving het voorstel bespreken. Eerst worden de maat- schappelijke doelen van de wet beschreven: wat is het ideaal dat de wet nastreeft en in hoeverre voldoet Nederland daaraan? Vervolgens zal aan de hand van een aantal hoofdthema’s beschrijven of de wet dit ideaal dichterbij brengt en worden concrete verbeteringen gegeven. Tot slot zal ik ingaan op de vraag wat de rechtswetenschap kan bijdragen aan het bevorderen van integriteit. Maar aangevangen wordt met een verhaal van een van de vele interne melders die niet het nieuws hebben gehaald, maar bij wie de persoonlijke gevolgen dermate groot waren dat dit voorbeeld illustratief is voor de noodzaak van een betere regeling.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^