De Wet bibob en onvolledige vergunningaanvragen

De hoofdregel is dat een onvolledige aanvraag van een beschikking buiten behandeling kan worden gelaten, mits de aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van de geboden gelegenheid de aanvraag aan te vullen (artikel 4:5 Awb). Of een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, is aan de beoordeling van het bestuursorgaan.

In het kader van de aanvraag van een vergunning waarop de Wet bibob wordt toegepast, moet de aanvrager doorgaans zeer uitgebreide informatie verschaffen aan het bestuursorgaan. Wanneer leidt het niet of niet volledig beantwoorden van de vragen nu tot het buiten behandeling laten van de aanvraag? Maatgevend hiervoor is of de aanvrager voldoende gegevens heeft verschaft die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover de aanvrager redelijkerwijs kon beschikken (artikel 4:2 lid 2 Awb). In zijn alge- meenheid valt het antwoord op die vraag lastig te voorspellen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^