'Daderschap en deelneming in rechtspraak ACM-besluiten'

Tot de invoering van de vierde tranche Awb gold alleen de (functioneel) pleger als overtreder. De inwerkingtreding van de vierde tranche Awb heeft ook andere daderschaps- en deelnemingsvormen in het bestuurssanctierecht geïntroduceerd. Zo kunnen sindsdien medeplegers worden aangesproken. Bovendien kunnen nu ook opdrachtgevers en feitelijk leidinggevers worden bestraft voor overtredingen die door een rechtspersoon zijn begaan. Met de invoering van deze vormen in het bestuursrecht wordt recht gedaan aan de maatschappelijke realiteit dat overtredingen op vele verschillende manieren kunnen worden begaan, door partijen die daarbij uiteenlopende rollen op zich nemen. Terecht heeft de wetgever ingezien dat ook in het bestuurssanctierecht medeplegers, opdrachtgevers en feitelijk leidinggevers kunnen voorkomen. In de strafrechtpraktijk is al decennialang ervaring opgedaan met deze deelnemings- en daderschapsvormen. Voor bestuursorganen, zoals de Autoriteit Consument en Markt is het echter relatief nieuw terrein. In dit overzichtsartikel passeren de ACM-zaken de revue die tot nog toe tot een rechtelijk oordeel over deelneming of daderschap hebben geleid. Enkele uitspraken illusteren dat niet alleen ACM, maar soms ook de bestuursrechter, nog zoekt naar de juiste invulling van deze strafrechtelijke leerstukken in de bestuursrechtelijke context. Achtereenvolgens komen in dit artikel aan de orde het begrip pleger, medepleger en feitelijk leidinggever.

Lees verder:

Dit artikel is enkel te raadplegen indien u bent geabonneerd op Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

 

Print Friendly and PDF ^