Cybercrime, milieucriminaliteit, fraude en corruptie buiten het beeld van politie en OM

De Regioburgemeesters hebben samen met het Openbaar Ministerie een oproep gedaan aan een volgend kabinet: investeer in de politiezorg. In de twee notities wordt enerzijds geschetst welke (nieuwe) uitdagingen in zowel de opsporing als openbare orde hen tegemoet komen. Anderzijds wordt een duidelijke investeringsagenda neergelegd om te zorgen dat de politie goed en toekomstbestendig toegerust wordt om de veiligheid in Nederland verder te versterken.

Niet alleen blijft de maatschappelijke vraag naar inzet van de politie vele malen groter dan het aanbod aan capaciteit en kwaliteit, ook is er een groot gat tussen, vaak veranderende en internationale, verschijningsvormen van criminaliteit en de mate waarin de politie is toegerust om die aan te pakken. Daarbij is ook maar een klein deel van de criminaliteit in beeld. Als voorbeeld wordt onder meer gewezen op cybercrime, milieucriminaliteit, fraude en corruptie. Van dit type criminaliteit is maar een zeer beperkt deel in beeld van het OM en de politie. Van deze criminaliteit kan maar een beperkt deel worden aangepakt.

In de laatste 4 jaar is het aantal geregistreerde fraudedelicten gestegen van 31.000 naar 72.000. Een toename van 230%. De toename is te herleiden tot het toegenomen aantal slachtoffers dat aangifte doet bij de politie van fraude/ oplichting met online handel. Kijken we vervolgens naar het vervolg, dan is zichtbaar dat 70% van de fraudezaken direct wordt afgewezen (fraude/ oplichting met online handel zelfs in 96%), 4% wordt voortijdig beëindigd en 15% van de zaken wordt afgerond zonder een verdachte: een uitval van 88%. In 12% van de gevallen wordt de zaak afgerond met een verdachte (voor de totale geregistreerde criminaliteit is dat 24%). Dat is opvallend omdat in de meeste gevallen een bankrekeningnummer of IP-adres bekend is, maar ook omdat horizontale fraude als één van de prioriteiten in de veiligheidsagenda is benoemd. 

Hoewel er altijd sprake zal zijn van een trechterwerking, is het aannemelijk dat binnen het aandeel niet in behandeling genomen zaken zich een potentieel aan opsporings- en vervolgingswaardige zaken bevindt dat nu niet of niet voldoende wordt opgepakt of opgevolgd vanwege capacitaire redenen. Het gaat mogelijk om enkele tienduizenden zaken, maar nader onderzoek zal hiervan een preciezer beeld moeten geven. 
 

Voor meer informatie:

Print Friendly and PDF ^