Consultatie van de conceptregeling in verband met het versterken van de governance en het herijken van de kwaliteitswaarborgen van accountantsorganisaties

Op 11 april jl. is het Besluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties in consultatie gegaan. Dit ontwerpbesluit bevat maatregelen ter versterking van de governance van accountantsorganisaties en ter verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controles. 

In het besluit worden een aantal maatregelen uit het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties uitgewerkt. Het betreft de verplichting voor accountantsorganisaties met een vergunning om wettelijke controles te verrichten bij organisaties van openbaar belang (oob’s) om een stelsel van onafhankelijk intern toezicht in te stellen, met als onderdeel een orgaan belast met het interne toezicht. De regels in dit besluit hebben betrekking op aanvullende bevoegdheden en taken van het orgaan, de inrichting van het stelsel, de in dat verband aan de onafhankelijkheid van de leden van het orgaan te stellen eisen en de onderwerpen waarover het orgaan dient te worden geïnformeerd. Daarnaast komt er een geschiktheidstoets voor dagelijks beleidsbepalers van de oob-accountantsorganisatie en, indien van toepassing, van het hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel van de oob-accountantsorganisatie met zetel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie en de leden van het orgaan belast met het interne toezicht. In dit besluit wordt geregeld dat niet mag worden overgegaan tot benoeming van een persoon, dan nadat de AFM heeft vastgesteld dat deze persoon geschikt is.

Ook bevat het besluit regels die op dit moment nog zijn opgenomen in de Verordening accountantsorganisaties (VAO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De belangrijkste regels die worden overgeheveld hebben betrekking op een kwaliteitsonderzoek van uitgevoerd controles, de beslechting van geschillen tussen de accountant en bij de controle betrokken deskundigen en de tijdelijke continuering van te beëindigen controles om de controlecliënt in staat te stellen een andere accountant te vinden. Hiermee wordt een eenvormig kader van wettelijke eisen voor accountantsorganisaties geschapen.

 

 

 

Print Friendly and PDF ^