Commissie verzamelt meningen over nieuwe regelgeving die promotoren van agressieve fiscale planning moet afschrikken

De Europese Commissie heeft op 10 november een openbare raadpleging opgezet om feedback te verzamelen over de maatregelen die de EU kan nemen tegen adviseurs en tussenpersonen die belastingontduiking en belastingontwijking faciliteren.

Uit recente onthullingen is gebleken dat sommige tussenpersonen, zoals belastingadviseurs, hun cliënten helpen winsten naar het buitenland te verschuiven om zo belastingen te ontwijken. Waar een aantal complexe transacties of de oprichting van offshorebedrijven in sommige gevallen nog volledig gerechtvaardigd kan zijn, is het duidelijk dat andere activiteiten minder legaal en in sommige gevallen zelfs illegaal zijn. In haar recente mededeling over verdere maatregelen om de transparantie te verhogen en belastingontduiking en -ontwijking te bestrijdenheeft de Commissie al aangegeven dat zij een duidelijker beeld wil krijgen van de activiteiten van belastingadviseurs. Zij wil ook nadenken over de manier waarop degenen die agressieve fiscale planningstructuren promoten en mogelijk maken en degenen die van dergelijke structuren gebruikmaken, doeltreffend kunnen worden afgeschrikt. 

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane-unie, zei in dit verband het volgende: "Ingewikkelde financiële constructies en ondoorzichtige vennootschapsstructuren ontstaan niet toevallig: sommige tussenpersonen hebben het opzetten ervan tot kunst verheven. De openbare raadpleging die vandaag van start gaat, zal ons helpen middelen te vinden om tussenpersonen ervan af te schrikken om dergelijke structuren op te zetten, en zal de lidstaten meer inzicht in en informatie over deze problematiek verstrekken zodat zij hen een halt kan toeroepen." De openbare raadpleging die vandaag van start gaat, zal ons helpen middelen te vinden om tussenpersonen ervan af te schrikken om dergelijke structuren op te zetten, en zal de lidstaten meer inzicht in en informatie over deze problematiek verstrekken zodat zij hen een halt kan toeroepen."

De Commissie wil met name meningen verzamelen over de mogelijkheden om een verplichte openbaarmakingsregeling voor belastingadviseurs in te voeren. Tussenpersonen zouden dan vroegtijdig informatie moeten verstrekken over structuren die als agressieve fiscale planning of een vorm van fiscaal misbruik kunnen worden aangemerkt; met een dergelijke regeling zou invulling worden gegeven aan de doelstellingen van de niet-bindende OESO-richtsnoeren (BEPS-actiepunt 12) voor de openbaarmaking van agressieve fiscale planningstrategieën. Deze openbare raadpleging zal helpen beslissen of er op het niveau van de EU bindende regels moeten worden ingevoerd en zo ja, welk rechtsinstrument daarvoor aangewezen is. De openbare raadpleging loopt tot en met 16 februari.

Achtergrond

Er zijn vele bedrijven en personen die een beroep doen op tussenpersonen om financiële structuren op te zetten zodat zij geen billijk aandeel in de belastingen hoeven te betalen. Deze tussenpersonen zijn onder andere consultants, juristen, financieel en beleggingsadviseurs, accountants, financiële instellingen, verzekeringstussenpersonen en personen die vennootschappen oprichten ("Trust and Company Service Providers"). Door de structuren die deze tussenpersonen opzetten, lopen overheden vaak belastinginkomsten mis.

Het Europees Parlement heeft aangedrongen op strengere maatregelen tegen tussenpersonen die hun medewerking verlenen aan agressieve fiscale planningstructuren. Ook de Raad heeft de Commissie verzocht "zich te beraden op wetgevingsinitiatieven inzake verplichte openbaarmakingsvoorschriften, geïnspireerd op actiepunt 12 van het BEPS-project van de OESO, met het oog op de invoering van doeltreffender stimulansen voor tussenpersonen die helpen bij belastingfraude of -ontwijking".

In deze raadpleging zullen reacties worden verzameld op de vraag of de EU doeltreffendere afschrikkingsmaatregelen moet nemen tegen belastingadviseurs die zich bezighouden met activiteiten die belastingontduiking en belastingontwijking faciliteren, en hoe aan dergelijke regels vorm moet worden gegeven.

Bron: Europese Commissie

Print Friendly and PDF ^