College van Beroep voor het bedrijfsleven vraagt conclusie over boetestelsel Meststoffenwet

De president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft aan raadsheer advocaat-generaal prof. mr. dr. P.J. Wattel gevraagd om een conclusie te nemen in drie bij het CBb aanhangige hoger beroepszaken. In die zaken zijn boetes opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet.

Kernvraag is of de bestraffing van te grote hoeveelheden stikstof en fosfaat in mest door een bestuurlijke boete mogelijk is zonder in strijd te komen met het Handvest van de grondrechten van de Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Beantwoording van deze vraag is noodzakelijk voor de rechtsontwikkeling op het specifiek aan het CBb toevertrouwde rechtsgebied van de meststoffenwetgeving.

De zaken worden op 6 april 2018 behandeld door een meervoudige kamer van het CBb. Binnen zes weken na de zitting neemt de raadsheer advocaat-generaal de conclusie. De partijen krijgen vervolgens twee weken de tijd om daarop te reageren. Daarna zal het CBb uitspraak doen. De conclusie geeft voorlichting aan het CBb en bindt het CBb niet.

 

Print Friendly and PDF ^