Capita Strafrecht

Onlangs is een nieuwe druk van Capita Strafrecht verschenen. Capita Strafrecht bevat een thematische inleiding in het strafrecht. Het boek is bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau. Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt enerzijds op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting. Anderzijds worden actuele ontwikkelingen als de grote stromen strafzaken die moeten worden afgedaan, de OM-strafbeschikking, de strafrechtelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme, de nieuwe rol van de rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek, veranderingen in het denken over strafrecht en straf, wijzigingen in het sanctiestelsel, noodzaak en vorm van rechterlijke controle en andere themas aan de orde gesteld. Van deze themas wordt telkens de invloed op de systematiek van de regeling van het strafrecht geschetst. Ook wordt de aard van de strafrechtelijke rechtshandhaving zichtbaar gemaakt. In deze thematische aanpak maakt Capita Strafrecht duidelijk welke, onderling zeer verschillende vragen, strafrecht en strafrechtspleging tegenwoordig oproepen.

Naar vorm, opzet en inhoud beoogt Capita Strafrecht om, aansluitend aan contactonderwijs, strafrechtelijke themas toegankelijk te maken. Daarmee wordt geprobeerd de afstand te verkleinen tussen het contactonderwijs en het steeds ingewikkelder wordende systeem van het strafrecht. Juist die afstand doet zich in de studie op inleidend niveau in toenemende mate voelen. De nadruk ligt telkens op een uitvoerig opgezette bespreking van hetgeen aan bepaalde themas essentieel is. Naar een uitputtende behandeling is daarbij niet gestreefd. Gepoogd is themas toegankelijk te maken, zonder af te doen aan de eis van toegewijde studie die ook reeds aan de beginnende student mag worden gesteld. Traditionele strafrechtelijke begrippen ontbreken daarbij niet. Ter aanvulling en relativering compareren in de tekst instanties, personen en voorwerpen als ridderorden, een toga van dof grein, notaris Niekerk uit Godfried Bomans Pieter Bas, dhr. Damocles en zijn zwaard, de Amerikaanse vice-president, Pilatus en Sinterklaas.

Auteur: P.A.M. Mevis Druk 7 | 2013 ISBN-13: 9789069167886 Prijs: € 69,50

Klik hier om het boek via Jongbloed te bestellen.

Print Friendly and PDF ^