Camerabeelden van beveiligingscamera's in een publieke ruimte zijn geen gevoelige gegevens en kunnen ex artikel 126nd/126ud worden gevorderd door OvJ

Rechtbank Amsterdam 7 april 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:1987 Dit betreft een zaak waarbij met frauduleus verkregen betaalpassen geldbedragen zijn opgenomen

In het dossier bevinden zich camerabeelden gemaakt door de beveiligingscamera’s van onder meer Holland Casino en Jack’s Casino. In deze casino’s is op 20 februari 2014 en 1 maart 2014 door verdachte gebruik gemaakt van frauduleus verkregen pinpassen van persoon 1 en persoon 2. Deze camerabeelden zijn redengevend voor het bewijs en de rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of deze camerabeelden rechtmatig zijn verkregen.

Standpunt verdediging

Door de raadsvrouw is naar voren gebracht, onder verwijzing naar haar pleitnotitie, dat de camerabeelden van Holland Casino en Jack’s Casino onrechtmatig zijn verkregen, nu aan die specifieke beelden niet een machtiging ex artikel 126nd Sv, maar een machtiging 126nf Sv ten grondslag had moeten liggen omdat er sprake is van gevoelige gegevens.

Aan de bevoegdheid gevoelige gegevens te vorderen heeft de wetgever zwaardere voorwaarden verbonden dan aan de bevoegdheid andere gegevens te vorderen. Er is daarbij aansluiting gezocht bij artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het betreffen gegevens die vanwege hun aard een indringende inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). Om deze zwaardere voorwaarden te waarborgen is een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris (RC) vereist, maar moet het ook gaan om een misdrijf waar voorlopige hechtenis op staat dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Diefstal met een valse sleutel levert geen ernstige inbreuk van de rechtsorde op, zodat de RC in deze zaak nooit een machtiging 126nf Sv zou hebben verleend.

Nu de camerabeelden van Holland Casino en Jack’s Casino onrechtmatig zijn verkregen, is er sprake van een vormverzuim in het voorbereidend onderzoek dat niet meer kan worden hersteld (artikel 359a Sv). Er is een belangrijk strafvorderlijk voorschrift geschonden, waardoor verdachte in zijn verdediging is geschaad. Er is immers onrechtmatig gebruik gemaakt van gegevens die een indringende inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van verdachte. Door deze gang van zaken heeft hij geen kans gehad op een eerlijk proces en blijkens de recente jurisprudentie van de Hoge Raad is bewijsuitsluiting dan de enige passende reactie. Nu het bewijs van alle pintransacties bij de casino’s rechtstreeks afkomstig is van onrechtmatige vorderingen, dient verdachte van deze pintransacties te worden vrijgesproken. De raadsvrouw refereert zich voor wat betreft de overige transacties aan het oordeel van de rechtbank.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft in reactie hierop aangevoerd dat de gegevens die door camerabeelden van Holland Casino en Jack’s Casino worden vastgelegd geen gevoelige gegevens zijn als bedoeld in artikel 126nf Sv. Het is algemeen bekend dat in de rechtspraktijk kan worden volstaan met een vordering ex artikel 126nd Sv.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat in deze zaak kon worden volstaan met een vordering als bedoeld in artikel 126nd Sv. De rechtbank verwijst in dat kader onder meer naar de uitspraak van de Hoge Raad in de zogeheten Trans Link zaak.

In die zaak had de officier van justitie op grond van de artikelen 126nd/126ud Sv de volgende historische gegevens gevorderd: een lijst met daarop de barcodes van de gebruikers van het tourniquet systeem op twee metrostations in de nacht van 6 maart 2007 22:00 uur tot 7 maart 2007 00:00 uur, om te zetten in naam, adres, postcode, woonplaats en eventuele foto’s van kaarthouders van een OV-chipkaart. De Hoge Raad oordeelde dat de rechtbank Rotterdam op 2 juni 2008 terecht tot uitgangspunt had genomen dat ook gegevens waaruit informatie over het ras van een persoon kan worden afgeleid, zoals een foto van een persoon, zijn aan te merken als gevoelige gegevens, die door de officier van justitie uitsluitend kunnen worden gevorderd op de voet van de artikelen 126nd en 126nf Sv, dus na daartoe door de RC verleende machtiging.

In de zaak van de Hoge Raad ging het om een combinatie van persoonsgegevens en bijbehorende foto’s, die zijn gemaakt in het kader van een relatie tussen de instelling en in beeld gebrachte personen. Deze foto’s zijn gemaakt met als doel identificatie van de in beeld gebrachte personen tegenover de desbetreffende instelling en niet ten behoeve van opsporingsdoeleinden. In dat soort situaties kan de officier van justitie de beelden slechts vorderen met een machtiging van de RC als bedoeld in artikel 126nf Sv.

Op grond van de navolgende stukken in het dossier stelt de rechtbank vast dat de officier van justitie in de onderhavige zaak niet op zoek was naar persoonsgegevens, immers:

    • op 26 februari 2014 heeft de officier van justitie een vordering verstrekking historische gegevens (126nd/126ud lid 1 Sv) aan Holland Casino, gevestigd te plaats, gedaan. Gevorderd is de gegevens te verstrekken van de camerabeelden/filmopnamen opgenomen in de periode van 20 februari 2014 te 23:00 tot en met 23:13 uur, met betrekking tot Holland Casino, adres, te plaats, middels een geldautomaat waarbij gebruik werd gemaakt van de pinpas behorende bij rekeningnummer; bijzonderheden: twee transacties van elk 300 euro op 20 februari 2014 om respectievelijk 23:05 en 23:08 uur. Hierbij is bepaald dat deze vordering geen betrekking heeft op persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vereniging;
    • op 20 maart 2014 heeft de officier van justitie een vordering verstrekking historische gegevens (126nd/126ud lid 1 Sv) aan Jack’s Casino, gevestigd te plaats, gedaan. Gevorderd is de gegevens te verstrekken van de camerabeelden/filmopnamen opgenomen in de periode van 1 maart 2014 te 17:20 tot en met 17:25 uur. Hierbij is bepaald dat deze vordering geen betrekking heeft op persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vereniging.

In de onderhavige zaak gaat het om camerabeelden van beveiligingscamera’s in Holland Casino en Jack’s Casino, waarvan de aanwezigheid op plaatsen in de publieke ruimte, in het bijzonder bij pinautomaten, algemeen bekend is. Een ieder die zich in een casino bevindt weet of kan redelijkerwijs weten dat hij of zij gefilmd kan worden en met welk doel er wordt gefilmd. Het is casino’s op grond van artikel 8 Wbp toegestaan beveiligingscamera’s te gebruiken om hun bedrijf te beveiligen en er worden, gelet op de artikelen 16 en 18 Wbp, geen namen gekoppeld aan de personen die in beeld worden gebracht. Het achterliggende doel van het maken van dergelijke camerabeelden is beveiliging, zodat deze camerabeelden zo nodig kunnen worden gebruikt ten behoeve de opsporing en vervolging.

Dit alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat de camerabeelden van de casino’s niet kunnen worden aangemerkt als gevoelige gegevens. De camerabeelden konden op de voet van artikel 126nd/126ud Sv worden gevorderd door de officier van justitie en mogen om die reden voor het bewijs worden gebruikt. Het verweer van de raadsvrouw wordt verworpen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat verdachte op tijdstippen in de periode van 20 februari 2014 tot en met 01 maart 2014 te [plaats] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit geldautomaten heeft weggenomen geldbedragen, toebehorende aan [persoon 1] en [persoon 2], waarbij verdachte telkens het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, te weten door het onbevoegd gebruikmaken van pinpassen.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot

  • een gevangenisstraf voor de duur van 46 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
  • een taakstraf van 140 uren.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^