Bouwbesluit 2012; tekst en toelichting


Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het (ver)bouwen en slopen van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen en over de veiligheid tijdens het bouwen en slopen. Dit zijn de voorschriften die de minimaal noodzakelijke kwaliteit van bouwwerken waarborgen. Die voorschriften waren eerder opgenomen in het Bouwbesluit 2003 en de daarmee samenhangende ministeriële regeling, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), paragraaf 2 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels en alle (418) gemeentelijke bouwverordeningen.

In deze uitgave is de artikelsgewijze toelichting tot een doorlopende tekst verwerkt. In het artikelsgewijze deel van de toelichting zijn de (na Staatsblad 2011, 416) aangebrachte wijzigingen zo verwerkt dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2012 geldt. Tevens zijn in deze uitgave de tekst en toelichting van de Regeling Bouwbesluit 2012 opgenomen. Bovendien bevat het boek een transponeringstabel waarmee het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken is met het Bouwbesluit 2003 en een uitgebreid register.

472 bladzijden
ISBN-13: 9789491073434
Prijs: € 49,50
      
Klik hier om het boek te bestellen.

Print Friendly and PDF ^