Bezwaarschrift gericht tegen beslissing RC, nadat onderzoek ter terechtzitting aanvang heeft genomen: voor bezwaarschrift als bedoeld in art. 182 lid 6 lid Sv is geen ruimte meer

Rechtbank Den Haag 14 mei 2013, LJN CA3440

Op 1 februari 2013 heeft bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank een eerste (pro forma) behandeling van onderhavige strafzaak plaatsgevonden. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting heeft de rechtbank het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd geschorst en de stukken in handen van de rechter-commissaris gesteld β€œten einde te beslissen op de verzoeken van de verdediging tot het horen van de getuigen en aan toegewezen verzoeken uitvoering te geven, alsmede voorts al datgene te doen dat de rechter-commissaris naar aanleiding van het strafdossier en naar aanleiding van eventuele nadere onderzoekswensen wenselijk voorkomt.” Er is derhalve sprake van een zogenaamde half-open verwijzing als bedoeld in artikel 316 Sv.

Het bezwaarschrift richt zich tegen een beslissing van de rechter-commissaris van 9 april 2013, aldus nadat het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen. Een en ander maakt dat er voor een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 182, zesde lid, Sv geen ruimte meer is, aangezien de zesde afdeling van de Derde Titel Sv uitsluitend betrekking heeft op het vooronderzoek. In artikel 316 Sv is de zesde afdeling niet van overeenkomstige toepassing verklaard.

Dit neemt niet weg dat onderzoekswensen die na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting in het kader van een half-open verwijzing door de rechter-commissaris zijn afgewezen, zoals in het onderhavige geval aan de orde is, opnieuw kunnen worden voorgelegd aan de zittingsrechters. Laatstgenoemden zullen in dat geval in het licht van de (on)volledigheid van het reeds verrichte (voor)onderzoek de noodzakelijkheid van die onderzoekswensen moeten beoordelen (zie ook Rechtbank Rotterdam, 24 april 2013, LJN BZ9514).

De verdachte zal in zijn bezwaar daarom niet kunnen worden ontvangen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^