Beperkingen aan de WOB van door toezicht verkregen medische gegevens

mr. J. Verhaert

Nederlands Juristen Blad, nr. 5, 2012

Zorginstellingen zijn op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht melding te maken van calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zo kan de IGZ haar werk optimaal doen en de kwaliteit en veiligheid van zorg maximaal bevorderen. Bij de naleving van deze verplichting voorzagen instellingen de Inspectie daarbij in het verleden rijkelijk van relevante patiëntgegevens.

Zorginstellingen waren daarbij in de veronderstelling dat de Inspectie de verstrekte gegevens vertrouwelijk zou behandelen. Gebleken is, echter, dat de Inspectie aan deze verwachting niet kan voldoen. Eenieder kan, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, inzage verkrijgen in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Wanneer een dergelijk verzoek zich tot de Inspectie richt, is zij verplicht de gegevens waarover zij beschikt te verstrekken. Zij kan zo’n verzoek alleen dan afwijzen als sprake is van een wettelijke uitzonderingsgrond. Het gevolg was dat de Inspectie steeds vaker werd ‘gewobt’ en zorginstellingen met lede ogen moesten toezien hoe gegevens openbaar werden en het medisch beroepsgeheim werd uitgehold.

Bij zorginstellingen ontstond steeds meer huiver de Inspectie bij een calamiteit van gegevens te voorzien. Op 27 april van dit jaar deed de Afdeling uitspraak in de zaak van De Gelderse Roos. De relevantie van deze uitspraak betreft allereerst de werking van het medisch beroepsgeheim en de eventuele afgeleidde werking voor derden, zoals de IGZ. Daarnaast schijnt deze uitspraak licht op de vraag of en in hoeverre de Afdeling bij haar oordeel over de openbaarmaking van documenten bij toezichthouders de eventuele gedragsreactie van betrokken informatieverstrekkers meeneemt.

 

Klik hier voor het volledige artikel.

 

 

 

Print Friendly and PDF ^