Beleidsreactie op onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar CIOT-bevragingen bij de politie

In de aanbiedingsbrief van Opstelten aan de voorzitter van de Tweede Kamer van de resultaten van het op zijn verzoek uitgevoerde onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het proces en de rechtmatigheid van CIOT-bevragingen bij de politie, constateert Opstelten dat bij korpsen nogal eens de vereiste documenten van bevragingen in de administratie ontbreken, waardoor achteraf niet altijd de koppeling kan worden gelegd tussen de geselecteerde bevraging en de bijbehorende documenten. De Inspectie VenJ constateert tegelijkertijd wel dat het ontbreken van de vereiste documenten niet wil zeggen dat er sprake is van een onrechtmatige bevraging, aldus Opstelten. De Inspectie VenJ geeft aan dat van de bevragingen waarvan documenten beschikbaar waren, nagenoeg alle bevragingen rechtmatig hebben plaatsgevonden. "Maar in de toekomst wil ik geborgd hebben dat van elke bevraging achteraf kan worden vastgesteld dat deze rechtmatig was." Daarom neemt Opstelten alle aanbevelingen uit het onderzoek over, en wel op de volgende wijze:

  1. Het hoofd van de Inspectie VenJ concludeert in zijn voorwoord dat de invoering van de nationale politie een natuurlijk en goed moment is om de noodzakelijke verbeteringen snel aan te brengen. Met deze conclusie ben ik het van harte eens. De korpschef nationale politie zal dan ook direct in januari 2013 een vernieuwde Service Level Agreement (SLA) en een Dossier Afspraken en Procedures (DAP) vaststellen. Hierin worden kwalitatieve en kwantitatieve afspraken over de CIOT-dienstverlening, en alle afspraken en procedures die relevant zijn voor het nastreven van de afgesproken dienstverlening bij zowel het CIOT als de politieorganisatie vastgelegd. Vervolgens stelt de korpschef nationale politie zo spoedig 1 juli 2013 een procesbeschrijving voor CIOT-bevragingen binnen de politie vast, welke ook breed bekend wordt gemaakt binnen de gehele politieorganisatie;
  2. Op termijn zal SummIT kunnen voorzien in de functionaliteiten van een geautomatiseerd ondersteuningssysteem voor het bevragingsproces. Om echter zowel de diender als de burger zo snel mogelijk optimaal te faciliteren en beschermen, wordt het in het rapport genoemde PoliOM als tijdelijke oplossing voor de nationale politie beschouwd, zolang deze functionaliteiten nog niet beschikbaar zijn via SummIT. PoliOM is momenteel reeds bij een aantal korpsen in gebruik, maar is niet geschikt als structurele oplossing;
  3. In 2013 wordt door het korps een uniforme interne auditingsystematiek voor de beoordeling van de rechtmatigheid van CIOT bevragingen geïmplementeerd en wordt een interne audit uitgevoerd. Met de DAD worden in dit verband afspraken gemaakt over de vastlegging van de interne controleslagen.
Print Friendly and PDF ^