Artikel: Subsidiariteit, proportionaliteit en doelbinding als algemene beginselen: codificatie graag, maar meer volledig

Beginselen zijn vanwege hun haast oneindige mogelijkheden tot rechterlijke rechtsvorming niet geheel onproblematisch vanuit het oogpunt van machtsevenwicht binnen de Trias tussen enerzijds de rechter en anderzijds de wetgever en de uitvoerende macht. Maar risico’s daaromtrent zijn er ook wanneer beginselen ongeschreven blijven. Met de codificatie van de drie beginselen benadrukt de wetgever dat zowel opsporingsinstanties als strafrechters een grote verantwoordelijkheid hebben. De strafrechter dient de beginselen te handhaven en uit te leggen ter bevordering van een soepel functioneren van het wetboek ter verwezenlijking van zowel de instrumentele als rechtsbeschermende doeleinden ervan. Dat geldt voor alle fases van de strafprocedure. Het grootste bezwaar tegen de voorgestelde codificatie is dat deze alleen de opsporing betreft.

Lees verder:

 

 


 

Print Friendly and PDF ^