Artikel: Risicomanagement en cliëntenonderzoek na implementatie 4e Anti-witwasrichtlijn

Op 26 juni 2017 zullen de lidstaten van de Europese Unie de Vierde Anti-witwasrichtlijn omgezet moeten hebben in hun nationale wetgeving. De Richtlijn vervangt de Derde Anti-witwasrichtlijn en de PEP-Richtlijn5 en incorporeert de herziene aanbevelingen van de FATF uit 2012.

De Richtlijn bestendigt de twee kernverplichtingen uit de Derde Anti-witwasrichtlijn, te weten het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. De Richtlijn voorziet echter ook in een groot aantal wijzigingen. Zo wordt het toepassingsbereik van de Richtlijn uitgebreid naar nieuwe categorieën ‘instellingen’, worden verplichtingen geïntroduceerd op het gebied van risicomanagement en is onder alle omstandigheden cliëntenonderzoek verplicht gesteld. Voorts wijzigt de definitie van uiteindelijke belanghebbende (UBO), zullen de lidstaten het UBO-register in het leven moeten roepen en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen buitenlandse en binnenlandse politiek prominente personen (PEPs). En dit is slechts een greep uit de wijzigingen die de Richtlijn met zich brengt.

De implementatie van de Richtlijn leidt in Nederland tot aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en een aantal andere wetten (waaronder de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Wet op de kansspelen (Wok)). Op 5 juli 2016 is een voorstel voor een Implementatiewet Vierde Anti-witwasrichtlijn ter consultatie voorgelegd (hierna: het Consultatievoorstel). De consultatie is op 16 augustus 2016 gesloten en heeft 16 reacties opgeleverd.

In deze bijdrage gaan de auteurs specifiek in op de introductie van de nieuwe verplichtingen op het gebied van risicomanagement en de aangescherpte verplichtingen op het gebied van cliëntenonderzoek. De auteurs bespreken de wijzigingen aan de hand van de tekst van het Consultatievoorstel. Andere bijdragen in deze aflevering gaan in op de door de Commissie voorgestelde wijzigingen van de Richtlijn en het consultatievoorstel voor herziening van de Wet toezicht trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018). De auteurs laten deze ontwikkelingen derhalve buiten beschouwing in dit artikel, tenzij deze direct raken aan het onderwerp van dit artikel.

 

Lees verder:

 

Meer weten? Kom dan op dinsdag 20 juni 2017 naar de Cursus Witwassen: aanpak, vervolging, verdediging & trends. Deze cursus belicht de meest relevante aspecten op anti-witwas gebied.

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven. 

 

Print Friendly and PDF ^