Artikel: Proportionaliteit in het gezondheidsrecht

Dit artikel behandelt de waarborgen die een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar toekomen, teneinde de optelsom van het medisch tuchtrecht en het strafrecht ten aanzien van hetzelfde feit proportioneel te houden. Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op het steeds punitievere karakter van het medisch tuchtrecht, het medisch tuchtrecht als een criminal charge in de zin van het EHRM, het ne bis in idem-beginsel, het mechanisme van proportionele vervolging, en de toepassing van tuchtrecht in de art. 12 WvSv-procedure. 

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^