Artikel: Patronen in regelovertreding in de chemische industrie

Anders dan onderzoek naar de criminele carrières van natuurlijke personen is longitudinaal onderzoek naar regelovertredingen door bedrijven nog steeds schaars. De weinige beschikbare studies beperken zich doorgaans tot Amerikaanse bedrijven en hebben of een kleine steekproef, of een korte observatieperiode, hetgeen de representativiteit van de gevonden resultaten beperkt. Het huidige onderzoek is gebaseerd op longitudinale data met betrekking tot het regelovertredend gedrag van 494 Nederlandse chemiebedrijven, die jaarlijks worden geïnspecteerd op basis van het Besluit risico’s zware ongevallen. Van deze inspecties wordt verslag gedaan in de Gemeenschappelijke InspectieRuimte (GIR). Tussen 2006 en 2017 bevat de GIR gegevens van 4.367 inspecties. Het onderzoek beantwoordt de vraag welke patronen van regelovertreding door chemische bedrijven kunnen worden onderscheiden en in hoeverre deze patronen samenhangen met branche- en bedrijfskenmerken. Resultaten laten zien dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse chemische bedrijven de regels overtreedt. Een klein deel van de bedrijven overtreedt zeer herhaaldelijk de regels en is verantwoordelijk voor een disproportioneel deel van het totaal aantal geregistreerde overtredingen. Gebruikmakend van group-based trajectory modelling (GBTM) kunnen diverse longitudinale patronen worden onderscheiden, die verschillen in zowel de frequentie van regelovertreding als de ontwikkeling hiervan over de tijd. Beschikbare branche- en bedrijfskenmerken blijken slechts in beperkte mate samen te hangen met de gevonden patronen in regelovertreding.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^