Artikel: Over het begrip ‘zwaar ongeval’ in het Brzo 2015 – en het opvallende gebrek aan rechtspraak hierover

De auteur kijkt in dit artikel hoe het in het Brzo 2015 gedefinieerde begrip ‘zwaar ongeval’ tot stand kwam. Daarnaast bekijkt hij in hoeverre dit begrip in de rechtspraktijk nadere invulling heeft gekregen. Voorts komt de vraag aan de orde wanneer een exploitant van een inrichting geacht kan worden ‘alle nodige maatregelen te hebben getroffen’. De auteur bekijkt dit vanuit strafrechtelijk perspectief. In het strafrecht moeten zware eisen worden gesteld aan het bewijs. Dat geldt ook voor het bewijs dat zich een zwaar ongeval had kunnen voordoen, omdat niet alle mogelijke maatregelen ter voorkoming daarvan waren getroffen. Zeker in gevallen waarin een exploitant in meer of mindere mate samenwerkt met, of luistert naar het bevoegd gezag, is het zaak om onomstotelijk vast te stellen dat het handelen van die exploitant onvoldoende was ter voorkoming van zware ongevallen. De auteur bekijkt, ten slotte, in hoeverre de incidenten die zich recentelijk voor hebben gedaan zijn aan te merken als een ‘zwaar ongeval’, en in hoeverre duidelijk is dat geconstateerde overtredingen ook echt een ‘zwaar ongeval’ tot gevolg konden hebben.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^