Artikel: Ne bis in idem revisited, over de lotgevallen van een beginsel

In deze bijdrage pakken de auteurs de door de redactie aangereikte handschoen op door de lotgevallen van het ne bis in idem-beginsel in de afgelopen jaren onder de loep te nemen, waarbij zij ons meer specifiek richten op de vraag of en in hoeverre dit beginsel in de weg staat aan de cumulatie van strafrechtelijke en punitief-bestuursrechtelijke procedures. 

Aanleiding om specifiek dit thema te belichten vormt het feit dat een van ons in 2015 een annotatie schreef bij het arrest van de Hoge Raad waarin de samenloop van een strafrechtelijke vervolging met een eerdere oplegging van een alcoholslotprogramma langs de weg van het bestuursrecht in strijd werd geacht met de ne bis in idem-gedachte. Daarnaast schreven wij recent reeds een bijdrage over de samenloop tussen strafrecht en punitief bestuursrecht, waarbij de focus lag op de vraag of en op welke wijze – in geval van toegestane samenloop tussen meerdere (punitieve) procedures – de evenredigheid van de sanctionering voldoende kan worden gewaarborgd. In de navolgende bijdrage werpen wij – gegeven de blijkens recente jurisprudentie toenemende mogelijkheden tot samenloop van punitieve procedures – de vraag op of en in hoeverre een dergelijke samenloop opportuun of doelmatig kan worden geacht. Of anders en huiselijker geformuleerd: is dergelijke cumulatie van sancties niet wat te veel van het goede? Op deze specifieke vraag gaan wij aan het slot van deze bijdrage in, zonder overigens de pretentie te hebben deze binnen het bestek van deze bijdrage ook daadwerkelijk te kunnen beantwoorden. 

Lees verder: 

 

Print Friendly and PDF ^