Artikel: Herziening Wet op het financieel toezicht

Na tien jaar Wet op het financieel toezicht, wordt overwogen om de structuur en de opzet van de cross-sectorale wet te herzien. De zogenaamde verkenningsfase waarin de herziening van de Wft zich momenteel bevindt, is van start gegaan met gesprekken met stakeholders en andere belanghebbenden. In november 2016 heeft het Ministerie van Financiën het consultatiedocument ‘Herziening Wft: een verkenning’ aan de markt voorgelegd waarin vijf mogelijke opties worden besproken. Deze bijdrage bespreekt de aanleiding voor deze verkenning alsmede de consultatiereacties en het mogelijke verdere verloop van de herziening.

Lees verder: 

Print Friendly and PDF ^