Artikel: Fraude en de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze bijdrage over fraude bij particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaat eerst nader in op de informatie die de (aspirant-)verzekeringnemer dient te verstrekken bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van een dergelijke verzekering. Vervolgens wordt getoond met welke vormen van fraude de verzekeraar geconfronteerd kan worden en welke consequenties fraude kan hebben voor de verzekeringnemer. Aansluitend komen de stelplicht en bewijslast voor fraude aan de orde alsmede het voorshands bewijsoordeel dat bij fraude mogelijk is. Tot slot wordt aan de hand van een bespreking en analyse van (lagere) rechtspraak en uitspraken van de Geschillencommissie van het Kifid nagegaan of nadere invulling gegeven kan worden aan de feiten en omstandigheden die bij fraude tot een voorshands bewijsoordeel kunnen leiden. Aanbevolen wordt om ook gedurende de looptijd van een arbeidsongeschiktheidsuitkering met een bepaalde regelmaat – bijvoorbeeld halfjaarlijks – via een gestandaardiseerd formulier met gerichte vragen duidelijk en concrete informatie over de situatie van de verzekeringnemer in te winnen. Mocht (een vermoeden van) fraude spelen, dan kan de verzekeraar steeds op deze informatie terugvallen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^