Artikel: Enkele gedachten over draagkracht en boeteoplegging

Sinds 1 januari 2013 is de bestuurlijke boete heringevoerd in de bijstandswetgeving. De aanvankelijke wettelijke regeling was buitengewoon rigide en de bestuursrechter heeft in een aantal tranches aanzienlijke nuanceringen aangebracht in de uitvoering van deze wetgeving. Dit artikel gaat in op één aspect: de betekenis van de financiële draagkracht van de belanghebbende. Op 16 januari 2011 heeft de Centrale Raad van Beroep in een aantal uitspraken overwogen dat bij het opleggen van een boete aan een bijstandsgerechtigde naar aanleiding van een schending van de inlichtingenplicht de financiële omstandigheden van de bijstandsgerechtigde worden betrokken. Deze lijn is eveneens van toepassing in het bredere sociale zekerheidsrecht. De financiële omstandigheden worden ook wel omschreven met de term draagkracht. De hoogte van de boete wordt onder andere door deze draagkracht bepaald. Dit artikel poogt een antwoord te geven op de vraag of bij het opleggen van een boete door een bestuursorgaan al dan niet ambtshalve aandacht moet worden besteed aan de draagkracht. Ook komt aan de orde of de bestuursrechter dit aspect ambtshalve of slechts op basis van de beroepsgronden moet toetsen.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^