Artikel: De Wet toezicht trustkantoren 2018 - Een kritische beschouwing van het conceptwetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren

Van 2 mei 2016 tot 30 mei 2016 is het ‘concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren’, oftewel de ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ (Wtt 2018), en de toelichting daarop, ter consultatie voorgelegd. Verschillende partijen hebben zich in een schriftelijke reactie uitgesproken over het conceptvoorstel en de toelichting. Acht van deze reacties zijn openbaar gemaakt.

Gezien de verschillende belangen die met de trustsector zijn gemoeid, zal niet verbazen dat deze reacties onderling zeer van elkaar verschillen. De reacties zijn afkomstig van brancheverenigingen van de trustsector, enkele advocatenkantoren (die trustkantoren bijstaan) en enkele maatschappelijke organisaties (die zich onder andere uitspreken tegen belastingontwijking). In hun reacties hebben brancheverenigingen Holland Quaestor en Vereniging Dutch Circle alsook advocatenkantoren Finnius en Pellicaan hun zorgen geuit over de vergaande verplichtingen die de nieuwe wet met zich mee zal brengen. De Wtt 2018 zou hierdoor een (te?) grote belasting voor de trustsector opleveren. Daar staat tegenover dat de maatschappelijke organisaties, Tax Justice Network Nederland (TJN NL) en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), juist van mening zijn dat de maatregelen in het voorstel nog lang niet ver genoeg gaan.

In dit artikel wordt onder meer per onderwerp aangegeven welke nieuwe verplichtingen aan het trustkantoor worden opgelegd, dan wel op welke wijze de mogelijkheden van de toezichthouder zijn uitgebreid. Vervolgens wordt ingegaan op de kritiek die op het concept wetsvoorstel is geuit, waarbij met name aandacht zal worden besteed aan de nieuwe onderzoeksverplichtingen voor trustkantoren. Afgesloten wordt met een beschouwing over het nieuwe landschap van trust(kantoren)wetgeving in Nederland.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^