Artikel: De verhouding tussen commuun strafrecht en bijzonder strafrecht belicht vanuit codificatieperspectief

De Nederlandse Grondwet bevat sinds 1814 een codificatiebepaling. Hoewel de formulering een aantal keer is gewijzigd, is de strekking, minst genomen, nog altijd dat het Wetboek een centrale plaats heeft binnen de systematiek van de strafwetgeving. De schakelbepaling aan het einde van het Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht (art. 91 Sr) garandeert bovendien de centrale plaats van het (Algemeen Deel van het) wetboek binnen het materiële strafrecht. Deze systematiek, waarin ‘het algemene’ vooropgesteld wordt ten opzichte van het bijzondere, is van belang vanuit het perspectief van de rechtszekerheid; het biedt overzicht binnen de strafwetgeving en verschaft duidelijkheid over de uitleg van algemene leerstukken. Niettemin lijkt de centrale plaats van ‘het algemene’ onder druk te staan. De auteur zal hiervoor een aantal argumenten geven en een recent arrest van de Hoge Raad – betreffende de toepasselijkheid van het zogeheten pleitbaar standpunt in het commune strafrecht – bespreken.

 

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^