Artikel: De actieve openbaarmaking van sancties door toezichthouders en de Wet open overheid

In deze bijdrage een juridische verkenning van de implicaties van het wetsvoorstel Wet open overheid voor de publicatie van sancties door toezichthouders, waarbij ook het verband tussen het wetsvoorstel en de totstandkoming van bijzondere openbaarmakingsbevoegdheden wordt belicht. In dit artikel wordt onder ‘sancties’ zowel straf- als herstelsancties verstaan, tenzij een van deze expliciet wordt aangeduid.

Dit artikel behandelt enerzijds de vraag of en in hoeverre de Wet open overheid zal bijdragen aan het wegnemen van de bestaande knelpunten op het vlak van actieve openbaarmaking van sancties door toezichthouders, anderzijds wordt een nieuw knelpunt ter sprake gebracht. In de bijdrage wordt eerst naar bestaande knelpunten gekeken. Vervolgens worden het wetsvoorstel Wet open overheid en de nieuwe regeling voor actieve openbaarmaking besproken. De regeling wordt hierna kritisch beschouwd en bezien in relatie tot de knelpunten. Tot slot volgt een blik op het alternatief van een openbaarmakingsgrondslag in de Awb en een conclusie.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^