Artikel: Aanmerken als ‘criminele organisatie’ een (aanvullende) voorwaarde voor verbieden en ontbinden van rechtspersonen?

Er zijn twee manieren waarop een criminele organisatie verboden kan worden. Allereerst langs strafrechtelijke weg wanneer vastgesteld wordt dat mensen lid zijn van een criminele organisatie en de organisatie om die reden ook crimineel is. Ten tweede langs civielrechtelijke weg door een verbod op grond van het gedrag van de leden van die vereniging. Artikel 2:20 BW en artikel 140 lid 1 Sr zijn volgens de minister het wettelijk instrumentarium voor de beperking van het recht van vereniging. Bij deze (hernieuwde) aandacht voor de toepassing van artikel 2:20 lid 1 BW en mogelijke samenhang met artikel 140 lid 1 Sr kunnen echter enkele kanttekeningen worden geplaatst. In deze bijdrage staat de vraag centraal of en zo ja, in hoeverre een zodanige materiële samenhang bestaat tussen artikel 140 lid 1 Sr en artikel 2:20 BW, dat daardoor een Outlaw Motorcycle Gang (OMG) of leden daarvan aanmerken als ‘criminele organisatie’ als (aanvullende) voorwaarde kan dienen voor een succesvol verbieden en ontbinden van een (eventueel bestaande) rechtspersoon.

Lees verder: 

Print Friendly and PDF ^