Aanpak ondermijning krijgt stevige nieuwe impuls

De productie van en handel in drugs, mensenhandel, witwassen, financieel-economische criminaliteit. Vormen van zware, georganiseerde criminaliteit, die een ontwrichtende en ondermijnende werking hebben op de samenleving. De aanpak van ondermijning krijgt de komende jaren een stevige nieuwe impuls. Met een brede coalitie van partijen, binnen én buiten de overheid, gaat JenV deze vormen van criminaliteit in 2019 en volgende jaren intensief aanpakken, aan de hand van de Toekomstagenda Ondermijning.

Deze Toekomstagenda, tot stand gekomen in nauw overleg met alle betrokken – publieke én private – partners, maakt een brede en krachtige aanpak mogelijk. Extra financiële middelen moeten JenV en partners in staat stellen de stevige ambities waar te maken: een éénmalig Ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en structureel 10 miljoen euro extra. Met deze ruimere middelen kan elke regio een gerichte aanpak op maat ontwikkelen, op basis van het eigen regionale integrale ondermijningsbeeld. Het departement faciliteert en ondersteunt hen hierbij.

Bij die aanpak lopen de professionals in de uitvoering nu vaak nog aan tegen (juridische) knelpunten. Om deze uit de weg te ruimen, werkt JenV momenteel aan een “Ondermijningswet” – een verzamelnaam voor meerdere wetsvoorstellen, die alle tot doel hebben de aanpak van de ondermijning te versterken. Hieronder vallen onder meer:

  • Het wetsvoorstel om de maximale straf voor leden van een criminele organisatie fors te verhogen: van zes naar tien jaar.

  • Het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, dat het delen van informatie in samenwerkingsverbanden moet vergemakkelijken.

  • Ruimere mogelijkheden voor burgemeesters om een woning te sluiten.

  • Verruiming van de mogelijkheden van bestuursorganen om zelfstandig onderzoek te doen in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

  • Ook komen straks alle aanbestedingen te vallen onder de Wet Bibob en er komen meer mogelijkheden om Bibob toe te passen bij vastgoedtransacties.

Bij hun acties om de zware criminaliteit een halt toe te roepen, krijgen (lokale) bestuurders nogal eens te maken met bedreigingen en intimidatie door Outlaw Motor Cycle Gangs. Om hier paal en perk aan te stellen, werken JenV en partners aan ruimere mogelijkheden om dit soort criminele motorbendes te verbieden. Zo moet een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer een verbod langs bestuurlijke weg mogelijk maken.

Al deze ontwikkelingen, in hun samenhang, zullen in 2019 leiden tot een aanzienlijke versterking van de integrale aanpak en de slagkracht in de strijd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Print Friendly and PDF ^