'Aanpak BTW-fraude Europa: dweilen met de nationale kraan open'

In oktober 2014 heeft de Europese Commissie (EC) een update laten uitvoeren van de studie naar de omvang en oorzaken van de zogenoemde BTW-tax gap binnen de EU. De resultaten laten over het jaar 2012 een schatting zien van € 177 miljard aan gemiste BTW-opbrengsten. Ondanks de al jarenlange inspanningen om de BTW-tax gap terug te dringen, lijkt dat maar moeilijk te lukken. De BTW-tax gap laat immers over het jaar 2012 een stijging zien — in absolute cijfers — ten opzichte van 2011.

Begin 2012 heeft de EC — naar aanleiding van de BTW-tax gap studie over 2011 — een Actieplan geadopteerd met daarin een veelheid aan maatregelen om op korte en langere termijn tax fraud and tax evasion te bestrijden. Als onderdeel van het Actieplan heeft de EC in 2014 twee rapporten gepubliceerd. Het eerste rapport bekijkt “VAT collection and control procedures across the Member States” in de context van de zogenoemde “eigen middelen”. Het tweede rapport behandelt de effectiviteit van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Het gaat derhalve om maatregelen die zien op de uitvoerings- en controlepraktijk van de individuele belastingdiensten en maatregelen die betrekking hebben op de internationale samenwerking.

Om problemen structureel op te lossen is naar onze mening meer nodig dan kennis over de omvang van de tax gap. Met name de aard van de problematiek is relevant: wat is de oorzaak van het niet-naleven van regels, zijn er verschillen in oorzaak tussen de lidstaten? Het lijkt er niet op dat een dergelijke analyse ten grondslag ligt aan het Actieplan. Dat roept de vraag op of de maatregelen ook daadwerkelijk leiden tot een oplossing van de problematiek op Europees niveau. Om hierop een antwoord te vinden beschrijven de auteurs in onderdeel 2 van het artikel de gehanteerde strategie en de bruikbaarheid van schattingen van de BTW-tax gap voor het terugdringen hiervan. In onderdeel 3 gaan zij in op het effect van de wettelijke maatregelen om fraude te bestrijden. De maatregelen om zowel de uitvoerings- als de controlepraktijk te verbeteren houden zij in onderdeel 4 tegen het licht. Onderdeel 5 gaat in op de internationale samenwerking. In onderdeel 6 ten slotte vatten de auteurs samen in hoeverre de genoemde maatregelen inhoud geven aan een intracommunautaire strategie voor de bestrijding van BTW-fraude.

Lees verder: 

  • Aanpak BTW-fraude Europa: dweilen met de nationale kraan open door mevr. prof. dr. mr. E.C.J.M. van der Hel-van Dijk RA en mr. M.A. Griffioen in Weekblad voor Fiscaal Recht Aflevering 7118

De heer Griffioen is een van de sprekers tijdens het seminar Btw-carrouselfraude: Ins & Outs.

Klik hier voor meer informatie of om aan te melden.

 

Print Friendly and PDF ^