Zuiver zaken doen: 10 jaar Wet Bibob

De Wet Bibob, die dit jaar tien jaar bestaat, is in deze periode een effectief instrument gebleken voor bestuursorganen. In de periode van 2003 tot en met 2012 zijn er door het Bureau iets meer dan 1800 adviezen aan bestuursorganen uitgebracht. Van deze 1818 adviezen waren er 1563 ‘reguliere’ adviezen en 255 zogenaamde ‘aanvullende’ adviezen. Het bestuursorgaan kan na ontvangst van een advies zelf beoordelen of afwijzing van de aanvraag of intrekking van een vergunning in verhou- ding staat tot de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten. In het kader van deze vergewisplicht kan het bestuurs- orgaan eventueel een aanvullend advies aanvragen, bijvoorbeeld als er tijdens de zienswijzeprocedure of bezwaarfase nieuwe informatie wordt overgelegd.

Het merendeel van de adviesaanvragen door bestuursorganen leidde tot ernstig gevaar en minder mate van gevaar adviezen van het Bureau. Bij 52% van de reguliere adviezen werd door het Bureau de conclusie getrokken dat er een ernstig gevaar bestond dat de beschikking van het bestuursorgaan zou worden misbruikt. Bij het overgrote deel van de afgegeven ernstig gevaar adviezen besloot het bestuursorgaan tot intrekking of weigering van de vergunning. Bij 17% van de adviezen concludeerde het Bureau dat er sprake was van een mindere mate van gevaar. Op basis van dit advies wordt door bestuursorganen vaak besloten extra voorwaarden te stellen aan de verlening of verlenging van de vergunning. Bij 31% van de adviezen in deze periode werd de conclusie geen gevaar getrokken.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^