Wetsvoorstel Wet Computercriminaliteit III wordt na zomerreces ingediend

Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zijn naar aanleiding van het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Uit de beantwoording van die vragen blijkt dat het wetsvoorstel Wet Computercriminaliteit III waarschijnlijk kort na het zomerreces kan worden ingediend, althans dat is het streven.

Achtergrond

Dit wetsvoorstel beoogt het juridische instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te verbeteren en te versterken.

Het wetsvoorstel regelt vier onderwerpen:

  1. Onderzoek in een geautomatiseerd werk ingeval van verdenking van een ernstig strafbaar feit, ten behoeve van bepaalde doelen op het gebied van de opsporing.
  2. Herziening van de bestaande regeling van artikel 54a Sr over het ontoegankelijk maken van gegevens.
  3. Het decryptiebevel aan de verdachte ingeval van verdenking van bepaalde zeer ernstige strafbare feiten.
  4. Strafbaarstelling van het wederrechtelijk overnemen en 'helen' van gegevens.

 

 

Print Friendly and PDF ^