Wetgevingsprogramma 2019

Elf maanden na het aantreden van het kabinet Rutte III is veel wetgeving op het terrein van Justitie en Veiligheid uit het Regeerakkoord op de rails gezet. Wetsvoorstellen worden voorbereid of zijn in consultatie gegaan. Een aantal ligt voor advies bij de Raad van State en wordt nog dit jaar ingediend. Hieronder een overzicht van wetsvoorstellen uit het wetgevingsprogramma uit het Regeerakkoord met bijbehorende wetgeving die relevant zijn voor het bijzondere strafrecht.


Voorkomen moet worden dat vanuit het buitenland via geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht. Daarom zullen deze geldstromen meer transparant worden gemaakt.

 • Wetsvoorstel transparantie geldstromen naar maatschappelijke organisaties gaat op korte termijn  in consultatie.

Er komt een speciale “Ondermijningswet” om de geconstateerde juridische knelpunten in de huidige aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende criminaliteit op te lossen. De ondermijningswetgeving bestaat uit meerdere wetsvoorstellen.

 • Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is in consultatie.

 • Wetsvoorstel verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester (Opiumwet) ligt in de Eerste Kamer.

 • Wetsvoorstel sluitingsbevoegdheid burgemeester bij o.a. aantreffen van wapens in een woning, is in voorbereiding.

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet Bibob (bestuursorganen kunnen  meer eigen onderzoek doen) is in consultatie geweest, adviezen worden verwerkt.

 • Wetsvoorstel VOG politiegegevens dat een betere screening van personen in bepaalde functies mogelijk maakt, is in voorbereiding.

Het stelsel van voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt gewijzigd. Veroordeelden zullen niet meer automatisch in aanmerking komen om voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld. Daarnaast zal de periode waarin een veroordeelde via een voorwaardelijke invrijheidsstelling kan werken aan zijn resocialisatie worden gehandhaafd op een derde van de opgelegde straf, met een maximum van twee jaar.

 • Wetsvoorstel detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling ligt voor advies bij de Raad van State.

De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf staat onder druk. Indien zou blijken dat hieromtrent aanvullende wetgeving noodzakelijk is, zal die tot stand worden gebracht. Het waarborgen van de belangen van nabestaanden en slachtoffers is daarbij cruciaal.

 • Wetsvoorstel wijziging tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf is in voorbereiding.

Het wetsvoorstel Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens wordt heroverwogen.

 • Nota van wijziging over de bewaarplicht wordt in het najaar ingediend bij Tweede Kamer.

Notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt. Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor overtredingen met veel gevaarzetting of herhaalde overtredingen de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.

 • Wetsvoorstel herziening straftoemeting ernstige verkeersovertredingen ligt voor advies bij de Raad van State.

 • Wetsvoorstel aanscherping maatregelen rijden onder invloed is in voorbereiding.

Een beursgenoteerde onderneming die op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) te maken krijgt met voorstellen voor een fundamentele strategiewijziging kan een bedenktijd van maximaal 250 dagen inroepen, mits deze het kapitaalverkeer niet raakt.

 • Wetsvoorstel bedenktijd beursvennootschappen is in voorbereiding.

Bij de verlening van vergunningen voor kansspelen op internet zal als vergunningsvoorwaarde worden opgenomen dat de aanbieder op enigerlei wijze ook in Nederland is gevestigd.

 • Het voorgenomen besluit Kansspelen op afstand is in consultatie.

Print Friendly and PDF ^