Wet voor betere informatie-uitwisseling financiële toezichthouders een feit

De Eerste Kamer heeft vorige week dinsdag de Wijzigingswet financiële markten 2019 afgehamerd. Door deze wet moet de informatie-uitwisseling tussen financiële toezichthouders verder verbeteren.

De wet bevat wijzigingen van wetgeving op het terrein van de financiële markten. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen.

De wet bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), waaronder technische wijzigingen die verband houden met het juist implementeren van de EU-richtlijn solvabiliteit II en de EU-verordening en -richtlijn marktmisbruik, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het accountantsberoep (Wab). De Wwft wordt gewijzigd om informatie-uitwisseling tussen toezichthouders mogelijk te maken. De wijzigingen in de Wab houden verband met de wijze van totstandkoming van verordeningen van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) en de bevoegdheden van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA).

Print Friendly and PDF ^