Wet uitvoering verordening financiële benchmarks in consultatie

Op 1 mei is de Conceptregeling Uitvoeringswet verordening benchmarks in consultatie gegaan. De regeling dient ter uitvoering van de Verordening 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten.

Tegen de achtergrond van de manipulatie van benchmarks als LIBOR en EURIBOR, bevat de verordening maatregelen om het totstandkomingsproces en het gebruik van benchmarks te reguleren om de integriteit, de betrouwbaarheid en de geschiktheid van financiële benchmarks te verbeteren. Hoewel de verordening rechtstreeks werkt, wordt met deze wet uitvoering gegeven aan enkele aspecten van de verordening wat betreft het toezicht op de naleving.

Ten eerste wordt het bestaande beroepsverbod van artikel 1:87 Wft aangepast. Toezichthouders hebben op grond van dit artikel de mogelijkheid om personen tijdelijk de bevoegdheid te ontzeggen om bepaalde functies uit te oefenen in financiële ondernemingen of marktexploitanten. Op grond van de verordening dient de toezichthouder ook personen de bevoegdheid te kunnen ontzeggen om bepaalde functies in een beheerder van een benchmark te vervullen. 

Ten tweede wordt overtreding van twee bepalingen uit de verordening strafbaar gesteld, namelijk de plicht voor marktpartijen om alleen benchmarks te gebruiken die volgens de regels van de verordening tot stand zijn gekomen en de vergunningplicht voor een beheerder van benchmarks. Benchmarks die in overeenstemming met de verordening tot stand zijn gekomen, worden geacht bestand te zijn tegen manipulatie. Overtreding van de plicht om alleen dergelijke benchmarks te gebruiken, vormt daarmee een schending van het hoofddoel van de verordening. Strafrechtelijke handhaving is passend in die situatie. Met het strafbaar stellen van de vergunningplicht wordt aangesloten bij de bestaande praktijk: schending van de vergunningplichten uit de Wft is reeds strafbaar.

Voor meer informatie: 

Zie ook: 

 

 

Print Friendly and PDF ^