Wet natuurbescherming in werking getreden

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet vervangen. 

Een van de doelstellingen van de Wet natuurbescherming is een vereenvoudiging van de regelgeving. In deze wet wordt, net als in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb) zoals die tot 1 januari 2017 gold, de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Projecten, andere handelingen en plannen die, kort gezegd, kunnen leiden tot een verslechtering van een Natura 2000-gebied zijn niet zonder meer toegestaan. Deze moeten worden getoetst aan de Wet natuurbescherming.

In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste elementen van het nieuw juridisch kader voor natuurbescherming.

Lees verder:


Zie ook: 
Print Friendly and PDF ^