Wanneer Geniet Een Raadslid Strafrechtelijke Immuniteit?

Artikel 22 Gemeentewet bepaalt dat de leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd. Artikel 22 is van een overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vergadering van een door de raad ingestelde bestuurscommissie. De tekst van artikel 22 Gemeentewet is er op gericht zoveel mogelijk het beginsel tot zijn recht te doen komen, dat zij die over een bepaalde zaak hebben te oordelen, zich in het publieke belang zonder terughoudendheid in de vergadering moeten kunnen uiten. De bepaling is zo geredigeerd dat de onschendbaarheid niet alleen geldt voor de raadsleden maar voor elk lid van het gemeentebestuur, dat wil zeggen ieder die individueel of tezamen met andere leden van een college, gemeentelijke bevoegdheden uitoefent. Het artikel is eveneens van toepassingop hen die de raad bijstaan.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^