Voorzieningenrechter beperkt bevoegdheden AFM

Woensdag 5 september heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam een principiële uitspraak gedaan inzake een door de Autoriteit Financiële Markten opgelegde last onder dwangsom aan drie ondernemingen. Met de last wilde AFM bereiken dat de ondernemingen hun elektronische administratie en e-mailsysteem aan AFM ter beschikking zouden stellen, zodat AFM kan controleren of vergunningplichtige activiteiten zijn verricht.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de toezichtbepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht niet voorzien in de mogelijkheid dat toezichthouders van de AFM vorderen dat een onderneming een kopie van haar (elektronische) administratie of andere gegevens toezendt aan de AFM. Wel kunnen toezichthouders van de AFM een bedrijfsbezoek afleggen om daar zelf kopieën te maken.

Indien de administratie zich in een woning bevindt kunnen toezichthouders slechts met toestemming van de bewoner de woning betreden om inzage in de administratie te krijgen. In een dergelijk geval kan volgens de voorzieningenrechter van de onderneming redelijkerwijs worden gevergd dat die toestemming wordt verleend of dat de onderneming de administratie op een andere locatie ter beschikking stelt, bijvoorbeeld op het kantoor van de toezichthouder.

Daarnaast speelt in deze zaak een rol dat er reeds een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de ondernemingen en hun bestuurders. Volgens de voorzieningenrechter handelt de AFM in strijd met het verbod van détournement de pouvoir als zij enkel informatie en stukken opvraagt om die door te spelen aan het openbaar ministerie. Vanwege die reden rust op de AFM een verzwaarde motiveringsplicht waar het gaat om de noodzaak zelf onderzoek te doen.

klik hier voor de uitspraak.

Bron: de Rechtspraak
Print Friendly and PDF ^