Verdenking van een strafbaar feit en ontslag?

Levert mogelijke betrokkenheid van een werknemer bij een strafbaar feit voldoende gewichtige redenen op om de arbeidsovereenkomst te ontbinden? Vanwege de onschuldpresumptie – die ook in het arbeidsrecht geldt – zal veelal sprake moeten zijn van bijkomende omstandigheden wil het dienstverband met een werknemer om deze reden kunnen worden beëindigd. Onlangs oordeelde de kantonrechter te Amsterdam over bovenstaande vraag.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^