Tweede kamer vergadert over zorgfraude

Op woensdag 2 november 2016 van 10.00 tot 13.00 uur vergadert de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over fouten en fraude in de zorg. Namens het kabinet is minister Schippers daarbij aanwezig.

ZORGFRAUDE

Het kabinet wil fouten en fraude in de zorg aanpakken. Daarom heeft het in maart 2015 het programmaplan Rechtmatige Zorg opgesteld, samen met onder andere zorgaanbieders,  gemeenten en patiëntenorganisaties. Uit een voortgangsrapportage (oktober 2016) blijkt dat fouten en fraude inmiddels sneller aan het licht komen. Dat komt bijvoorbeeld doordat zorgaanbieders hard werken aan het correct registreren en declareren van verleende zorg. En patiënten en cliënten controleren hun zorgnota’s steeds actiever.

FRAUDEMELDINGEN

Voorbeelden van fraudemeldingen zijn spookfacturen. Dan is er helemaal geen zorg verleend, maar wordt er wel een factuur verstuurd. Ook zijn declaraties soms veel te hoog voor de zorg die is verleend. Als patiënten (en hun naasten), zorgverzekeraars en zorgverleners fraude in de zorg vermoeden, kunnen ze dat melden bij onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie SZW. Vanaf 1 november 2016 komt er een centraal meldpunt zorgfraude, ondergebracht bij de NZa. In 2015 kwamen er bij de verschillende zorginstanties in totaal 273 signalen van fraude binnen, waarvan 78 over het persoonsgebonden budget (pgb).

ARTSENPOOL

Alle fraudemeldingen worden apart beoordeeld en waar nodig verder onderzocht. Minister Schippers wil een pool van onafhankelijk deskundige artsen samenstellen, om te voorkomen dat het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt geschonden worden. Als een fraudemelding strafrechtelijk moet worden onderzocht, krijgt een van de artsen uit de pool inzage in het dossier. Hij bekijkt de melding en anonimiseert de patiëntgegevens. De minister verwacht dat de artsenpool op 1 januari 2017 van start kan gaan.

PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die dat nodig hebben zelf zorg of ondersteuning inkopen. De afgelopen jaren bleek dat er vaak misbruik werd gemaakt van deze regeling. Eind 2015 is verkend hoe het pgb beter kan worden bestand tegen fraude. De auteurs van de uitgebreide verkenningadviseren bijvoorbeeld om indicatiestellers – mensen die bepalen of en hoeveel zorg iemand nodig heeft – te trainen in het herkennen van fouten en fraude. Staatssecretaris Van Rijn kijkt met de betrokken partijen wat hierin mogelijk is.

 

Print Friendly and PDF ^