'Tuchtrecht en toezicht: impact op banken'

Binnen de bancaire sector is veel aandacht voor cultuurverandering: bankmedewerkers moeten een bankierseed afleggen, zij dienen zich te houden aan gedragsregels en als sluitstuk zijn zij recent onderworpen aan het tuchtrecht. De impact van de wettelijke verankering van de tuchtrechtverplichting voor banken kan aanzienlijk zijn. Deze brengt immers toezicht op de naleving van de tuchtrechtverplichting met zich mee en eventueel handhavende maatregelen van de toezichhouder als niet of onvoldoende aan de verplichting wordt voldaan. Dit artikel geeft een nadere toelichting op de achtergrond en de procedure met betrekking tot het tuchtrecht voor bankmedewerkers. Aangezien een doeltreffende aanpak van de tuchtrechtverplichting essentieel is, bevat dit artikel tevens handvatten voor banken om effectief met deze verplichting om te gaan.  

Lees verder:

Tuchtrecht en toezicht: impact op banken

S.M. Peek, S. Marić

Tijdschrift voor Financieel recht

17e jrg., nr. 7/8, juli/augustus 2015
Print Friendly and PDF ^