Toezichthouders en handhavers in de (semi)publieke ruimte

Naast de politie kunnen in Nederland buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) – bijvoorbeeld in dienst van gemeenten – met opsporingsbevoegdheden en (een beperkt aantal) geweldsmiddelen worden uitgerust. In het kader van toezicht en handhaving in het (semi)publieke domein zijn de laatste tijd geluiden hoorbaar om de bevoegdheden van BOA’s op te rekken en om ook aan particuliere beveiligers opsporingsbevoegdheden en (beperkte) geweldsmiddelen toe te kennen. Zo wordt er gesproken over de figuur ‘winkelboa’: een particuliere beveiliger, ingehuurd door een winkelbedrijf, en in onbezoldigde dienst van de gemeente, die een proces-verbaal kan uitschrijven voor winkeldieven.

In deze studie van het WODC zijn de toezichthoudende en handhavende functies met betrekking tot de openbare ruimte in vier verschillende landen (Engeland en Wales, Oostenrijk, België en Canada) onderzocht. Daarbij heeft een vergelijking plaatsgevonden met functionarissen als stadswachten en Boa's in het (semi)publieke domein in Nederland. In het onderzoek wordt nagegaan wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze landen, en welke ontwikkelingen op dit terrein de komende jaren denkbaar zijn.

Print Friendly and PDF ^