Teeven: ook belastende politiegegevens en bestuurlijke boetes meewegen bij Verklaring Omtrent het Gedrag

Teeven wordt in de praktijk geconfronteerd met gevallen waarbij hij, gelet op de aanwezige politiegegevens, afgifte van de VOG zou willen weigeren, maar waar de wet vanwege het ontbreken van justitiële gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) ertoe dwingt een VOG af te geven. Dat blijkt uit een brief van 15 januari aan de Tweede Kamer. "Om in deze gevallen op adequate wijze te kunnen handelen, is het noodzakelijk dat ik de afgifte van de VOG in bepaalde gevallen kan weigeren op basis van relevante politiegegevens", aldus de staatssecretaris.

De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), die voor Dienst Justis het wettelijk kader vormt voor de VOG-screening, biedt thans onvoldoende basis om politiegegevens te betrekken bij het antecedentenonderzoek. Op grond van de Wjsg kan een VOG binnen het huidige kader alleen worden geweigerd indien een justitieel gegeven van de aanvrager is vermeld in het JDS en dus niet louter op basis van politiegegevens. Vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag is Teeven voornemens wijziging van de Wjsg, voor het zomerreces van 2014, in consultatie te brengen.

Naast het gebruik van politiegegevens verkent de staatssecretaris de mogelijkheden om bepaalde overtredingen, waarvoor een bestuurlijke boete is opgelegd, te betrekken bij het antecedentenonderzoek in het kader van de VOG. Deze verkenning is mede ingegeven door het overleg tussen de Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed en het Integriteitoverleg Vastgoedmarkt. Daarin is aan de orde gekomen te bezien of, en zo ja, onder welke voorwaarden de VOG kan worden toegesneden op de integriteitseisen van de vastgoedsector, onder meer door in de context relevante bestuurlijke boetes te betrekken bij het antecedenten­onderzoek.

Bij screening in het kader van de Gedragsverklaring Aanbesteden, de toepassing van de Wet Bibob en de Wet controle op rechtspersonen worden bestuurlijke boetes reeds betrokken. Meldingen van bestuurlijke boetes worden niet geregistreerd in de justitiële documentatie en blijven binnen het huidige wettelijke kader buiten beschouwing bij de VOG-screening. "Bestuurlijke boetes worden steeds vaker – onder meer in de vastgoedsector – als sanctie aan natuurlijke en rechtspersonen opgelegd en vormen net als een strafrechtelijke afdoening een overheidsreactie op normoverschrijdend gedrag. Daarmee zijn deze bestuurlijke boetes in toenemende mate relevant voor de beoordeling van de integriteit van natuurlijke en rechtspersonen", aldus Teeven.

Verbeteringen in de uitvoering

VOG in het Engels

In reactie op de aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in het rapport ‘Barrières tegen kindersekstoerisme’, heeft Teeven aan Justis gevraagd voorbereidingen te treffen om de VOG en het aanvraagformulier, naast het Nederlands, ook in het Engels beschikbaar te stellen. Op deze wijze kunnen werkgevers in het buitenland, bijvoorbeeld in bronlanden van kindersekstoerisme, voor Nederlanders die daar willen komen werken een VOG in de Engelse taal aanvragen. Hiermee kunnen deze werkgevers beoordelen of de VOG voor het juiste doel is aangevraagd. Nederlanders die bijvoorbeeld eerder met justitie in aanraking zijn geweest ter zake van zedendelicten, kunnen daarmee geweigerd worden voor een functie in het buitenland waarbij met kinderen of andere kwetsbare groepen wordt gewerkt. Verwacht wordt dat het aanvraagformulier en de VOG in januari 2014 in de Engelse taal beschikbaar zullen zijn.

Hologram

Vanaf begin 2014 zal het VOG-papier worden voorzien van een hologram. In het licht van de voortschrijdende technische mogelijkheden dient het hologram als extra waarborg naast de bestaande echtheidskenmerken.

Print Friendly and PDF ^