Strafrecht 2020

Deze editie van de Landelijke Strafrechtsdag, die zal plaatsvinden op vrijdag 23 mei, staat in het teken van verandering. Het is niet te veel gezegd dat het strafrecht in beweging is. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en hebben geleid tot een ingrijpende transformatie, zowel praktisch als qua normatieve uitgangspunten. Opnieuw staan we aan de vooravond van nieuwe grote wijzigingen en aanpassingen in het Wetboek van Strafvordering, terwijl ook het Wetboek van Strafrecht allang geen rustig bezit meer is. Internationale invloeden laten zich steeds duidelijker voelen en raken steeds meer de kern van ons straf- en strafprocesrecht, niet alleen op het niveau van de strafbepalingen, maar ook op het niveau van algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid, strafvorderlijke bevoegdheden en de inrichting van ons strafproces. Ook de verhouding tussen wetgever, rechter, Openbaar Ministerie en andere actoren binnen de strafrechtspleging wordt mede door die invloeden steeds diffuser. Waar staat het nationale strafrecht in 2020 en in hoeverre kunnen we nog spreken van een nationaal strafrecht? Hoe dient het nationale recht zich te verhouden tot inter- en supranationale krachtenvelden en welke houding en stem past daarbij? Welke ontwikkelingen zijn zo indringend dat zij het aanzien van het straf- en strafprocesrecht grondig zullen wijzigen?

Tijdens de Landelijke strafrechtsdag, zullen Leidse onderzoekers verschillende ontwikkelingen bespreken en de mogelijke consequenties daarvan en uitdagingen voor de toekomst aan de orde stellen en bediscussiëren. De te bespreken ontwikkelingen zijn gekozen vanuit de expertise van de onderzoekers, maar raken elk voor zich en in onderling verband de kern van veranderingen waarmee het strafrecht de komende jaren wordt geconfronteerd. Doel is om zicht te krijgen op het landschap van de strafrechtspleging in de nabije toekomst alsmede op verwachtingen en (on)wenselijkheden daarin. Met de deelnemers willen wij zoeken naar een begin van antwoord op de vraag waar het strafrecht in 2020 staat en welke rol de strafrechtwetenschapper daarbij heeft te vervullen.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^