Start externe wrakingskamer voor de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag

Vandaag is de pilot ‘externe wrakingskamer’ van de Gerechtshoven Amsterdam en Den Haag gestart. De pilot duurt vooralsnog een jaar, met de mogelijkheid van een verlenging met een half jaar of een jaar. Het doel van deze pilot is vooral om te onderzoeken of de behandeling van een wrakingszaak door een externe wrakingskamer bijdraagt aan het vertrouwen van rechtzoekenden in de wrakingsprocedure. Tijdens de pilot kan de wrakingskamer van het hof Den Haag een wrakingszaak ter behandeling verwijzen naar de wrakingskamer van het hof Amsterdam, en vice versa. De wrakingskamer van het hof waarnaar een wrakingszaak is verwezen, zal de wrakingszaak behandelen en daarop beslissen. Dit betekent dat de wrakingszitting zal plaatsvinden bij het hof waarnaar de wrakingszaak is verwezen. De hoven onderzoeken nog de mogelijkheid om telehoren bij de pilot te betrekken.

De verwijzing van een wrakingszaak vindt plaats aan de hand van de in het Wrakingsprotocol van het Gerechtshof Amsterdam & het Gerechtshof Den Haag genoemde criteria. Wrakingsverzoeken in spoedeisende zaken en megazaken komen in beginsel niet in aanmerking voor verwijzing in het kader van de pilot. In zaken waarbij verzoeker(s) geen procesvertegenwoor- diger heeft/hebben zal per geval worden beoordeeld of de zaak al dan niet geschikt is voor de pilot.

Nadat een beslissing op het wrakingsverzoek is gegeven, zal de hoofdzaak (weer) worden behandeld door het oorspronkelijke hof.

De pilot zal worden begeleid door wetenschappers die onderzoek doen naar de effectiviteit van de pilot. Na afloop van de pilot zal mede op basis van dit onderzoek en daaruit voortvloeiende aanbevelingen een evaluatie plaatsvinden.

Print Friendly and PDF ^