SMSParking hoeft klantgegevens niet af te staan

Het bedrijf SMSParking uit Best hoeft de Belastingdienst geen privacygevoelige informatie van haar klanten te leveren. Dit bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant zojuist. Klanten van SMSParking kunnen op veel locaties in Nederland parkeergeld betalen via sms, internet, smartphone of app. De Belastingdienst probeert alle parkeergegevens (kenteken, datum, locatie en tijd) van deze klanten over het jaar 2012 te krijgen. Zij wil deze informatie gebruiken om haar eigen gegevens te controleren. Op die manier kunnen volgens de Belastingdienst aanslagen voor veel belastingen nauwkeuriger worden vastgesteld en worden latere correcties vermeden.

De Belastingdienst kreeg al een groot deel van de informatie via het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten, dat de transacties voor SMSParking en dergelijke bedrijven met de meeste gemeenten afhandelt. SMSParking weigert echter haar eigen gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken. Het bedrijf vreest onder meer problemen met haar klanten wegens schending van de Wet bescherming persoonsgegevens die de privacy van de klanten beschermt. Om de gegevens toch op korte termijn te krijgen begon de Belastingdienst een kort geding.

De Belastingdienst beroept zich op de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Die wet kent een ruime bevoegdheid voor de Belastingdienst om gegevens op te vragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. De voorzieningenrechter oordeelt echter bij de vraag of de gegevens door SMSParking moeten worden verstrekt, in dit geval een rol speelt dat de inlichtingen waar het hier om gaat, parkeergedrag, veel zeggen over persoonlijk gedrag van burgers. Die burgers worden tegen overheidsinmenging in hun privéleven beschermd door artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Die bescherming kan doorbroken worden, maar dan moet dat noodzakelijk zijn vanwege de zwaarwegende redenen die in het verdrag zijn genoemd.

De Hoge Raad heeft in 1974 beslist dat de Belastingdienst recht heeft op gegevens en ook in latere uitspraken hebben rechters in die zin beslist. De voorzieningenrechter komt nu tot een ander oordeel. Daarbij heeft hij er rekening mee gehouden dat er tegenwoordig veel meer gegevens van burgers worden vastgelegd dan veertig jaar geleden en dat de Belastingdienst in dit geval alle parkeergegevens van SMSParking over 2012 heeft opgevraagd om vervolgens te kunnen kijken of die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Dat vindt de voorzieningenrechter te ver gaan. Het is volgens de voorzieningenrechter nodig dat er een nieuw evenwicht wordt gevonden tussen het grote belang dat de Belastingdienst (en de samenleving) heeft bij goede belastingheffing en de inbreuken op hun privacy die de burgers voor de belastingcontroles moeten aanvaarden.

Het is niet aan de rechter, en zeker niet aan de rechter in kort geding, om in algemene zin te bepalen waar de grens precies moet liggen, maar hier gaat het verzoek van de Belastingdienst in deze vorm naar het oordeel van de voorzieningenrechter te ver.

Print Friendly and PDF ^