Seveso III is op 1 juni 2015 van kracht, maar implementatie ervan loopt mogelijk vertraging op

Vanaf 1 juni 2015 is de Seveso III-richtlijn (volledig: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad) van kracht. Op 1 juni 2015 vervalt de Seveso II-richtlijn. Lidstaten zijn gehouden de richtlijn uiterlijk 31 mei 2015 te hebben geïmplementeerd. Nederland implementeert de richtlijn via een algemene maatregel van bestuur (het Besluit risico’s zware ongevallen 2015). Een ontwerp van dit besluit ligt thans voor advies bij de Raad van State. Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 wordt nader uitgewerkt in een ministeriële regeling (de Regeling risico’s zware ongevallen 2015). Mogelijk zal de consultatie van het betrokken bedrijfsleven en de uitvoeringsinstanties over het concept van deze regeling leiden tot enige vertraging.

Bron: Tweede Kamer

 

Print Friendly and PDF ^