Schizofrene onschuldpresumptie

In het arrest Melo Tadeu tegen Portugal van 23 oktober 2014 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens duidelijk gemaakt dat ook indien geen sprake (meer) is van een criminal charge het artikel niet zonder meer betekenisloos is voor een fiscale procedure. Het EHRM is helder; een strafrechtelijke vrijspraak mag in een fiscale procedure niet in twijfel worden getrokken. In nationale procedures is het oordeel uit het Melo Tadeu aan de orde geweest. In de arresten van 14 april 2017 en 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld over fiscale procedures waarin is geoordeeld over een feitencomplex waarvoor de strafrechter al een vrijspraak had uitgesproken (of de zaak was geseponeerd). De Hoge Raad erkent conform de jurisprudentie van het EHRM dat de onschuldpresumptie gerespecteerd moet worden.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^